Dåp

I dåpen tar Gud oss inn i samfunn med seg, og vi gis tilhørighet til ham. Det uttrykkes gjennom korstegnet presten gjør over den døpte. I tillegg blir vi opptatt i kirkefellesskapet. Gyldig dåp må alltid utføres i den treenige Guds navn ("i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn"). I dåpen gis vi tilgivelse og evig liv. Ved sin Hellige Ånd skaper Gud et nytt, usynlig liv i oss. Vannet som brukes i dåpshandlingen er både et symbol på renselse= tilgivelse og et symbol på at det skapes et nytt liv (i Bibelens første skapelsesberetning står det om Guds Ånd som svevde over vannene, og det fortelles om Gud som skapte liv og orden ut av kaos). I dåpen får vi kristennavnet.

I tidlig kristen tid skiftet man navn ved dåpen for å markere overgangen til den nye troen. Før man fikk kirkehus, døpte man ofte i friluft, i et vann, en elv o.l. Da man fikk kirkehus, ble døpefonten ofte plassert ved kirkens inngangsdør som et tegn på at her begynner det nye livet. Man fikk egne dåpsrom eller baptisterier. I Alvdal har vi bevart en dør til et slikt baptisterium som må ha vært i den tidligere kirken her. Etter dåpen ble den døpte gjerne iført en hvit kappe. Hvitt står ofte for renselse. 

Vår kirke praktiserer barnedåp og gjør det fordi vi tror om dåpen at her er det Gud som ved sin Ånd handler med oss og ikke vi som f.eks. bekjenner vår kristne tro. I dåpen mottar vi "fruktene" av jesu forsoningsgjerning som gjenopprettet forholdet mellom Gud og mennesker. 

De fleste døper barna sine når de er 2-3 måneder gamle, men det er ingenting i veien for å gjøre det seinere heller. Ønsker du dåp i Alvdal, kontakter du soknepresten direkte og gjør avtale om dato. Soknepresten har en dåpssamtale med dåpsbarnets foreldre. Foreldrene vil få en liten bok om dåpen og fadderbrosjyrer som de bes formidle til fadderne. 

Faddernes oppgave er å se til at det døpte barnet får den innføringen i kristen tro som han/hun har krav på, fortrinnsvis i samarbeid med foreldrene :) Formelt sett er det IKKE en spesiell fadderoppgave å ta seg av det døpte barna dersom foreldrene skulle "falle fra." En fadder må være fylt 15 år og medlem av DNK, men presten står fritt til å godkjenne faddere som ikke er medlemmer av DNK, såsant de ikke fornekter barnedåpen. 

I forbindelse med dåpshandlingen vil familien få dåpslyset og et ark som informerer om de symbolene som er på dåpslyset. ved 1-2 og 3-årsdagen for dåpen mottar den døpte en hilsen fra menigheten i posten. 

Dåp i Alvdal- praktisk informasjon

I Alvdal kan dåp forrettes både i kirken, i de grendehus som brukes til gudstjenester samt på setermesser og ved gudstjenester på Husantunet. Når man har bestemt seg for å døpe sitt barn, kontaktes soknepresten direkte for dag for dåp og for dåpssamtale. Det bør skje seinest 14 dager i forveien. Det er enkelte gudstjenester man ikke kan påregne dåp: gudstjenestene 17.mai, Skjærtorsdag, Langfredag, Allehelgensdag (første søndag i november),og enkelte andre gudstjenester. Dette kan soknepresten informere nærmere om.

Det skal være minst 2 og maksimum 6 faddere. Foreldre kan ikke være faddere. Dersom en fadder ikke er medlem av DNK, er det opptil forrettende prest å godkjenne vedkommende. Det skjer i dag etter en samtale.

I dåpssamtalen vil foreldrene motta materiell til dem selv og til fadderne om dåpen og det å være fadder.

Dåp foretas i forbindelse med en gudstjeneste, men unntaksvis kan dåp forrettes utenom (det bør foreligge spesielle grunner). Dette er fordi dåp også er opptakelse i den kristne menighet og derfor en offentlig kirkelig handling.

Dersom noen som bor utenbygds, ønsker dåp i Alvdal, kontaktes soknepresten i Alvdal om dato for dåpen. Deretter varsler de kirkekontoret i menigheten på deres hjemsted. Der oppgir de nødvendige opplysninger om barnet, seg selv og faddere. Den informasjonen videresendes til kirkekontoret i Alvdal. Noen ganger foretas dåpssamtalen av presten på hjemstedet, andre ganger her i Alvdal. Etter utført dåp sendes dåpsmelding til kirkekontoret på hjemstedet.

Ved dåp i grendehus og på setermesser, er det familiens ansvar å medbringe fat og kanne til bruk ved dåpen, noe å sette det på, samt duk.

Del denne siden

Del denne siden