Angående menighetens besøkstjeneste

En start på organisert diakoni i Alvdal menighet

28.mars 1903 ble Lilleelvedalens Syke-og Fattigpleie stiftet. Foreningens lover sa at målet var "efter evne" å avverge og hindre nød blant menighetens syke og fattige. Målet skulle oppnås ved ansettelse av sykepleier eller menighetssøster som skulle arbeide i samsvar med foreningens instruks. For øvrig ville enhver enkel "kjærlighetsgjerning" være et arbeid mot målet. I Alvdal var sokneprest Eggens andre hustru, Inga Grøtting, utdannet menighetssøster.

Medlem av foreningen kunne alle bli mot et bidrag på 50 øre. Styret bestod av sokneprest, kommunelege og 3 medlemmer, valgt på årsmøte.

I nyere tid da kirken sentralt løftet fram diakonien som et viktig satsingsområde, ble det opprettet diakonikontakte; soknerådene skulle velge dem, og det var opptil de lokale ressurser hvordan og hvor omfattende de skulle brukes. Fram til 02.04 1981 var Inger Marie Nyeggen og Reidun Ness diakonikontakter. Olov Ingvild Tømte overtok etter dem.

I 1983 ble det oppnevnt nye diakonikontakter- det ble starten på et eget diakoniutvalg. Her var hver krets representert. Utvalget bestod i starten av Johanne Nordal, Anne Lise Engstrøm, Oline Øverland, Inga Skogli, Margrethe Bjørn samt soknepresten. Det ble utarbeidet instruks for virksomheten. Det var dette utvalget som tok initiativ til besøkstjenesten. For øvrig foreslo utvalget at soknerådet hvert år skulle gi refleksvester i gave til konfirmantene - trafikksikkerhet er i høyeste grad et diakonalt tiltak. Utvalget arrangerte i mange år en hyggekveld for beboere i boligene, Litun og andre interesserte. I 2018 arrangerte de fotballkamp med konfirmanter fra Alvdal og Folldal ved Grimsbu der inntektene skulle gå til Redd Barna. M.a.o: utvalget har hatt en mangfoldig virksomhet.

Om diakoni

Ordet "diakoni" betyr "tjeneste."  Det omfatter virksomhet som går på omsorg for medmennesker. I vår tid - og ifølge bispedømmets diakoniplan, omfatter det arbeid for rettferdighet, arbeid for å bevare miljøet, internasjonal solidaritet og diverse former for omsorgsarbeid i nærmiljøet. Den lokale menighet skal ha en plan for det diakonale arbeidet i samsvar med bispedømmets overordnede plan. Det har Alvdal. Alvdal har blitt registrert som "grønn menighet;" det betyr at man har oppfylt en del kriterier for miljømessige tiltak og har mål om å oppfylle flere.

Av konkrete tiltak i nærmiljøet bør besøkstjenesten omtales spesielt. Den har eksistert sammenhengende siden 1983/4. Deltakerne besøker personer som ønsker det; besøkerne underskriver taushetserklæring og gjør avtaler med dem de besøker om forskjellige aspekter ved besøkene. Tjenesten samarbeider med hjemmetjenesten= de henvender seg til besøkstjenesten når noen har behov for besøk. Besøkerne samles til ett møte i kvartalet, ofte med en invitert fagperson til å innlede om et relevant tema. Besøkerne arrangerer også et årlig sosialt samvær både for de besøkte og eldre som kan være interessert i det.

Det diakonale arbeidet omfatter møte med nye landsmenn, og vi har hatt noen gode møter/treff med dem og også en skoledag med dem med informasjon om forholdet mellom staten/de lovgivende myndigheter og religion/religiøse institusjoner.

Som følge av diakoniutvalgets beslutning, godkjent av soknerådet, har mange konfirmantkull fått sine refleksvester som forebyggende trafikksikkerhetstiltak.

Ofringer til internasjonale og nasjonale hjelpeorganisasjoner hører også med under menighetens diakonale tiltak